Home   Aktueel

Aktueel

Kinderopvangtoeslag en Geschillencommissie

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? U kunt misschien kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage  in de kosten van kinderopvang. Lees hoe het werkt en wat de voorwaarden per jaar zijn.

Kinderopvangtoeslag 2019

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Wilt u kinderopvangtoeslag voor 2019 aanvragen? Dat moet u doen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat.

Ga naar de website van de belastingdienst voor meer informatie over dit onderwerp.

Geschillencommissie Kinderopvang

Op 28 april 2015 nam de Eerste Kamer de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen aan. De wet treedt op 1 januari 2016 in werking. Vanaf die datum moeten alle kinderopvanginstellingen, inclusief gastouderbureaus en peuterspeelzalen, zich verplicht aansluiten bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

Ouders en oudercommissies kunnen vanaf dan zaken waar zij niet uitkomen met de kinderopvangorganisatie voorleggen aan deze commissie. Voorafgaand daaraan is het mogelijk de klacht op te lossen. Er komt daartoe een landelijk loket. Afhankelijk van de aard van de klacht en de wens van ouder(commissie)s en houders wordt via het loket geprobeerd de klacht op te lossen. Dit gebeurt met behulp van algemene en procedurele informatie, gericht advies, bemiddeling of mediation. De invoering van de wet zorgt ervoor dat de positie van ouders met kinderen op de kinderopvang en in peuterspeelzalen wordt versterkt.

Onder downloads Geschillencommissie vind u meer informatie over dit onderwerp.