Geschillencommissie

Op 28 april 2020 nam de Eerste Kamer de wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen aan. de wet trad 1 januari 2016 in werking. Vanaf die datum moesten alle kinderopvanginstellingen zich verplicht aansluiten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. 

Ouders en oudercommissies kunnen zaken waar zijn niet uitkomen met kinderopvangorganisaties voorleggen aan deze commissie. Voorafgaand daaraan is het mogelijk de klacht op te lossen via een landelijk loket. Afhankelijk van de aard van de klacht en de wens van de ouder(commissie) en houder wordt via het loket geprobeerd de klacht op te lossen. Dit gebeurt met behulp van algemene en procedurele informatie, gericht advies, bemiddeling of mediation. De wet zorgt ervoor dat de positie van ouders met kinderen op de kinderopvang en in peuterspeelzalen wordt versterkt. 

Onder downloads Geschillencommissie vindt u meer informatie over dit onderwerp