Ouders tellen mee!

Wij hechten veel belang aan de contacten met ouders vanaf het allereerste begin en gedurende de totale opvangperiode. Ouders zijn immers de primaire opvoeders, wij als kinderdagverblijf mogen de zorg voor het kind een aantal uren per dag van hen overnemen. Voor het welzijn van het kind in de opvanguren is het van belang dat we goed samenwerken met de ouders. Wij gaan er daarnaast vanuit dat de ouders een aantal rechten hebben, waaraan wij tegemoet willen komen. Wij denken dan aan:

  • het recht op informatie: over de opvang van het eigen kind alsmede aangaande de werkwijze en beleid van het kinderdagverblijf
  • het recht op bescherming van privacy
  • het recht op een fatsoenlijke klachtenbehandeling: ouders hebben er recht op dat eventuele klachten serieus worden behandeld. Om dit in goede banen te leiden hebben we een klachtenprocedure ontwikkeld die ter inzage aanwezig is op het kinderdagverblijf.

Tegenover deze “rechten” staan vanzelfsprekend ook de “plichten” van de ouders. Voor een goede gang van zaken verwachten wij van de ouders dat zij zich houden aan de ‘huisregels’ en dat zij de pedagogische uitgangspunten in acht nemen.

Ouders zijn binnen KDV ‘t Kuukske  vertegenwoordigd in een oudercommissie. De oudercommissie heeft als doel de belangen van de ouders te behartigen binnen het kader van de doelstellingen van KDV ’t Kuukske. De oudercommissie heeft de bevoegdheid gevraagd en ongevraagd te adviseren m.b.t. onderwerpen als kwaliteit van de opvang, openingstijden en prijs van de opvang. De oudercommissie bestaat uit ouders die op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan het beleid dat bij KDV ’t Kuukske gevoerd wordt door adviezen te geven. Het handboek oudercommissie is via onze website te downloaden.